บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)  เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่า “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ”  เริ่มก่อตั้งเป็นแผนกห้องสมุด ของกรมวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2478 โดย ดร.ตั้ว  ลพานุกรม  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก   ปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม” ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม   หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ฯ มีการบริหารจัดการและการบริการโดยระบบคุณภาพตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา  และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015  ปัจจุบันได้มีการให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย ตลอดจนมีการพัฒนาการเป็นศูนย์การบริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

 1. บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  (Science & Technology Information :   One Stop Services)

          เป็นการจัดบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (จุดเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1) โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้ข้อมูลครอบคลุมภายในจุดบริการที่สะดวกรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 นาที) ประกอบด้วย 7 บริการ ดังนี้              

1)  บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  (Online Database Searching Services) เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักหอสมุดฯ บอกรับ

2)  บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ (Information for Professional Development Services) เป็นบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้าน/ชุมชน เกษตรกร ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผักผลไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

3)  บริการข้อมูลสารเคมี (Chemical Information Services)  เป็นบริการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์  การผลิต  ความเป็นพิษ อันตราย และการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ

4)  บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร (Document

Searching Services) เป็นบริการตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ที่มีในหอสมุดฯ                                        

5)  บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services) เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ

6)   บริการสารสนเทศมาตรฐาน (Standard Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศมาตรฐานจากแหล่งสารสนเทศมาตรฐานทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ มาตรฐาน มอก. ASTM, ISO, DIN, JIS, ANSI                                          

7)   บริการสารสนเทศสิทธิบัตร (Patent Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศสิทธิบัตรจากแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ฐานข้อมูล WIPO  ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกัน (USPTO)  สำนักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรปในระบบอินเตอร์เน็ต (ESPACE)

2.  บริการค้นเรื่องทางวิชาการ (Reference Services)

      เป็นบริการค้นเรื่องตามขอบข่ายและความต้องการที่ผู้ขอรับบริการระบุ  โดยสืบค้นจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ภายในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หนังสือ วารสาร  วารสารสาระสังเขป มาตรฐาน สิทธิบัตรและจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบอินเตอร์เน็ต และสรุปประเด็นคำตอบพร้อมเอกสารอ้างอิง ตามขอบข่ายและความต้องการของผู้ใช้บริการ ขอบข่ายของข้อมูลที่ให้บริการ อาทิ  ข้อมูลสารเคมี วิธีวิเคราะห์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์  ฯลฯ

3.  บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่องเฉพาะราย  (Selective Dissemination of Information Service / SDI)   
     เป็นบริการติดตามสารนิเทศทันสมัยจากแหล่งสารสนเทศฉบับใหม่ล่าสุด ได้แก่ วารสารวิชาการ วารสารสาระสังเขป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ขอรับบริการในการติดตามสารนิเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวเรื่องที่คัดเลือก ติดตาม ความรู้ในเรื่องและขอบเขตที่ผู้ขอรับบริการกำหนดไว้

4.  บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย  (Research Support Information Services)

    เป็นบริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย  และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยของบุคลากร วศ. และผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเขียนรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยผู้วิจัยในการตรวจสอบงานวิจัยสำหรับการจดสิทธิบัตรเบื้องต้นด้วย

5.  บริการอบรม /บรรยายพิเศษ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Training for Science & Technology Information Searching)

    การอบรม/บรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแสวงหาสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้น การศึกษาค้นคว้า และการประกอบ อุตสาหกรรม หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่  เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจาก วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts     เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศสิทธิบัตรเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี    เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

6. บริการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อวีดิทัศน์  (Circulation Services)

       เป็นบริการ ยืม-คืน เอกสารออกนอกห้องสมุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่/ ที่ทำงาน/ สถานศึกษา เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้มีสิทธิ์ยืมเอกสาร ได้แก่

           1) ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

          2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอมีสิทธิ์ยืมเอกสาร

                    2.1) ข้าราชการทุกหน่วยงานราชการ

                    2.2) อาจารย์/ นักศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษา

                    2.3) บริษัทเอกชน/ ห้างร้าน

 7.  บริการทำบัตรห้องสมุด / บัตรยืมเอกสาร  (Member cards) 

    บัตรห้องสมุด
           บัตรห้องสมุดเป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่มีเลขที่บัตร เพื่อรับบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เช่น บริการยืมเอกสารไปถ่ายสำเนา  บริการค้นเรื่องทางวิชาการ ฯลฯ

    บัตรยืมเอกสาร
          บัตรยืมเอกสาร เป็นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด ตามระเบียบบริการยืม-คืน

8.  บริการอื่นๆ

    -   บริการห้องอ่าน (Reader Services)   

    -   บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Services)

    -   บริการสื่อวิดิทัศน์ (Audiovisual Services)

    -   บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

        ของราชการ พ.ศ. 2540

 

วันและเวลาการให้บริการ   วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ :        0 2201 7250-56

โทรสาร :         0 2201 7265

เว็บไซต์ :         http://siweb.dss.go.th

e-Mail :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.