วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

         กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ดำเนินการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ เซรามิก สมุนไพร และการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้มาตรฐาน  และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เป็นการสร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • วัสดุศาสตร์

  เทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุประเภทต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติ และวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีด้านถ่านชีวภาพเพื่อผลิตวัสดุปรับปรุงดิน ฯลฯ

 • เซรามิก

 เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก  ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง ถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง การพัฒนาเคลือบเซรามิกที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว เช่น พลาสเตอร์ใช้แล้ว ดินตะกอน อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินแดงเพื่อเพิ่มมูลค่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง การตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปปั้นกินรี   เทคนิคการปั้นตุ๊กตาดินเผา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก  เป็นต้น

 • สมุนไพร

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  ลูกประคบสมุนไพร สบู่   แชมพู   ครีมนวด  โลชั่นบำรุงผิว นอกจากนี้แล้วยังได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดปลอดเชื้อบรรจุกระป๋องและบรรจุในถุงรีทอร์ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบที่ต้องการคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสมุนไพร ทั้งด้านของ สีและกลิ่นของสมุนไพรสดไว้ได้นาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถส่งไปจำหน่ายได้ง่ายทั้งในและต่างประเทศ   

 

เทคโนโลยีอาหาร

 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร การทำอาหารแห้งแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต  การศึกษาพัฒนาสูตรการผลิตอาหารเช้าจากธัญชาติ  และเครื่องดื่มธัญชาติ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาและไก่แปรรูป นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่น เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์มะนาวผง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผลิตภัณฑ์ลำไย เพื่อลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด

 

 การบริการให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ

 • วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • เครื่อง  Scanning   Electron  Microscope  (SEM)
  • เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว Brunauer-Emmett-Teller (BET)
  • เครื่อง  Laser  Particle  Size  Analyzer
  • เครื่อง X-ray  Diffractometer  (XRD)
  • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  • วิเคราะห์ทดสอบถ่านกัมมันต์
  • วิเคราะห์ Surface Area and Pore volume ด้วยเครื่อง BET

ติดต่อ กองเทคโนโลยีชุมชน

โทรศัพท์ : 0 2201 7104

โทรสาร  :  0 2201 7102 

การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี