ขั้นตอนการให้บริการรับ-ส่งวัตถุตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 1
 
ขั้นตอนที่ 2
 
ส่งวัตถุตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3
 
ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 4
 

 

การสอบถามข้อมูลการส่งวัตถุตัวอย่าง

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของ วศ. ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.

โทร. 0 2201 7064

หน่วยงานทดสอบ/สอบเทียบ

- กองเทคโนโลยีชุมชน โทร. 0 2201 7104
- กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค โทร. 0 2201 7211-2
- กองวัสดุวิศวกรรม โทร. 0 2201 7128
- กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทร. 0 2201 7183
- กองสอบเทียบเครื่องมือวัด โทร. 0 2201 7316, 7324

ศูนย์ภูมิภาค

- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-047-400 ต่อ 107
- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โทร. 038-026-931
- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา โทร. 074-536-568

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอส่งวัตถุตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

1. ใบเสนอราคาบริการ ทดสอบ สอบเทียบ สามารถขอได้ที่
https://onestop.mhesi.go.th/
คู่มือการใช้งาน MHESI One Stop Service คลิก

2. แบบขอรับบริการ ตามเอกสารแนบ ตอบกลับทาง E-mail ที่ระบุในใบเสนอราคาทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.dss.go.th/index.php/downloadform/ (แบบฟอร์มขอรับบริการ)
***กรุณากรอกข้อมูลในแบบขอรับบริการให้ละเอียดและถูกต้องครบถ้วน***

การส่งวัตถุตัวอย่างและการชำระค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ

กรณีส่งวัตถุตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. นำวัตถุตัวอย่าง ใบเสนอราคา และแบบขอรับบริการ ยื่น ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. ชำระค่าธรรมเนียม ณ เคาน์เตอร์งานการเงิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” (รับเฉพาะธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยวันที่ในเช็คต้องไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ชำระค่าธรรมเนียม

กรณีส่งวัตถุตัวอย่างทางไปรษณีย์

1. นำส่งวัตถุตัวอย่าง ใบเสนอราคาบริการ และแบบขอรับบริการ มายังกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยระบุชื่อผู้รับ

“กลุ่มอำนวยการกลาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7064”

2. เมื่อได้รับเอกสารพร้อมตัวอย่างและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะส่งใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทาง E-mail ที่ระบุในแบบขอรับบริการ

3. ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาและชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท

2) ชําระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ

- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับตัวอย่าง ทดสอบ และสอบเทียบทางไปรษณีย์

กรณีส่งวัตถุตัวอย่างที่ศูนย์ภูมิภาค

1. ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามจำนวนที่ระบุใบเสนอราคาบริการ โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : เงินรายได้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 013-6-09521-6

2. นำส่งวัตถุตัวอย่าง ใบเสนอราคา แบบขอรับบริการ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์ภูมิภาค

- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาค

หมายเหตุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

การติดตามสถานะรายงาน

ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะรายงานผลทดสอบ/สอบเทียบ ได้ 3 ช่องทาง

1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โทร 0 2201 7065

2. QR Code ผ่าน Application Line

3. เว็บไซต์ https://labtracking.dss.go.th/track

 

การขอแปล/คัดสำเนารายงาน

การขอแปลรายงาน (ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบคำร้องขอแปล/คัดสำเนารายงาน(F-CD4-014) https://www.dss.go.th/index.php/downloadform/

2. สำเนารายงานที่ต้องการแปล

การขอคัดสำเนารายงาน (ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบคำร้องขอแปล/คัดสำเนารายงาน(F-CD4-014) https://www.dss.go.th/index.php/downloadform/

2. หนังสือจากหน่วยงาน

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (F-CD4-004)

*กรณี หน่วยงานราชการ มอบอำนาจให้ผู้อื่นขอคัดสำเนารายงานแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1) หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้รับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบอำนาจ

2) เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับมอบอำนาจ