th en 

ขั้นตอนให้บริการ

การส่งตัวอย่างและการชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ

กรณีส่งตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. กรอกใบคำร้อง ดาวน์โหลดที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform

2. แนบใบเสนอราคาทุกครั้งที่ส่งตัวอย่าง  สามารถตรวจสอบรายการทดสอบ สอบเทียบ และขอใบเสนอราคา ได้ที่ https://onestop.mhesi.go.th  คู่มือการใช้งาน MHESI One Stop Service  คลิก

3. นำส่งตัวอย่างมาส่ง ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ ได้ที่เคาน์เตอร์งานการเงิน ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” (รับเฉพาะธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยวันที่ในเช็คต้องไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ชำระ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที

5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. กรณีชื่อและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินแตกต่างจากชื่อที่ระบุในคำร้องกรุณาแจ้งเพิ่มเติม

กรณีการส่งตัวอย่าง ทางไปรษณีย์

1. ต้องส่งเอกสาร

1) ใบคำร้อง ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform

2) ใบเสนอราคา

3) ตัวอย่างที่จะส่งทดสอบ

2. ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยระบุชื่อผู้รับ ฝ่ายสารบรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. หลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเอกสารพร้อมตัวอย่างและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณจะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ ทาง E-mail โดยยื่นชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาและชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คของบริษัทสั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” โดยผู้รับบริการจะต้องชำระเงินตามวันที่ครบกำหนดชำระที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม บริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรณีลูกค้าส่งตัวอย่างที่ศูนย์ภูมิภาค

1. กรอกใบคำร้องดาวน์โหลดที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform 

2. แนบใบเสนอราคาทุกครั้งที่ส่งตัวอย่าง

3. นำส่งตัวอย่าง ณ ศูนย์ภูมิภาค

4. ติดต่อการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดขอนแก่น หมายเลขบัญชี 789-6-001-89-6 สาขาถนนมิตรภาพ 

จังหวัดระยอง หมายเลขบัญชี 235-6-02164-7 สาขาท่าประดู่

 

สอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่าง

- ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของ วศ.

ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. โทร 0 2201 7000, 0 2201 7064

-ที่ปรึกษาวิชาการ

      กองวัสดุและวิศวกรรม                            โทร. 0 2201 7545

      กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์             โทร. 0 2201 7544

      กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร    โทร. 0 2201 7182-3

      สำนักเทคโนโลยีชุมชน                            โทร. 0 2201 7104

- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร 043-468-621 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โทร 038-026-931

              

  • ติดตามสถานะรายงาน : โทร 0 2201 7065
  • ดาวน์โหลดคำร้อง  คลิก
  • ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบ  คลิก
  • คู่มือการใช้งาน MHESI One Stop Service  คลิก

 

 

การขอแปล/คัดสำเนารายงาน

  • การขอแปลรายงาน  (ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
    เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบคำร้องขอแปล/คัดสำเนารายงาน (F-CD4-014)  http://www.dss.go.th/index.php/downloadform
2. รายงานที่ต้องการแปล

  • การขอคัดสำเนารายงาน (ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)
    เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบคำร้องขอแปล/คัดสำเนารายงาน (F-CD4-014) http://www.dss.go.th/index.php/downloadform
2. หนังสือจากหน่วยงาน
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (F-CD4-004)
4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้รับบริการที่มีชื่อในเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.1 แบบขอรับบริการ (F-CD4-001, F-CD4-002, F-CD4-003)
4.2 แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (F-CD4-004)
4.3 ใบเสนอราคาบริการ ทดสอบ สอบเทียบ

5. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นขอคัดสำเนารายงานแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

5.1 หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มอบอำนาจ
5.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับมอบอำนาจ

 

footer dssnews