ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่134/2559) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"

 

  

  

 

     เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 9001:2015" วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ วศ.ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพ นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว: มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช  / ภาพ:ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(ข่าวที่133/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดแลป โชว์ศักยภาพทดสอบคุณภาพอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส

วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดแลป โชว์ศักยภาพทดสอบคุณภาพอาหาร

ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส 

 

 

          23 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากสกู๊ปข่าวเช้า ช่อง 5 เข้าศึกษาพร้อมเก็บภาพการทดสอบคุณภาพอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้านวัตกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจอาหาร ภายใต้โครงการ Food Innopolis หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินงาน ณ กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่132/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 

 

 

           22 พฤศจิกายน 2559 / เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมแปรอักษรคำว่า “๙ วท.” หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันจัดงาน เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 08.00 น.

------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่ 131/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

             เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชุมชนโดยการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะห์ ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยจากสีเอโซ อีกทั้งน้ำทิ้งของสีย้อมจากธรรมชาติบำบัดได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

 

 

(ข่าวที่130/2559) นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน

กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม

 

 

 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 19 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 ซึ่งหลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน ณ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่129/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.
  2. (ข่าวที่128/2559) นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9
  3. (ข่าวที่ 127/2559) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
  4. (ข่าวที่126/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
  5. (ข่าวที่ 125/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)
  6. (ข่าวที่ 124/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)
  7. (ข่าวที่123/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน
  8. (ข่าวที่ 122/2559 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
  9. (ข่าวที่ 121/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่
  10. (ข่าวที่ 120/2559 วศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี วันสถาปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ)