อัตราค่าธรรมเนียม วศ.

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องอัตราธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบ
(ปรับปรุง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561)

คู่มือค้นหาอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ดาวน์โหลด

 

logoservice9

 

  • ติดต่อเกี่ยวกับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

1.  สอบถามการรับผลรายงานวิเคราะห์ทดสอบ โทร 0-2201-7065

2.  สอบถามและปรึกษาทางวิชาการ เกี่ยวกับรายการทดสอบ

- ด้านชีววิทยา  โทร 0-2201-7182

- ด้านเคมี  โทร 0-2201-7544  

- ด้านฟิสิกส์  โทร 0-2201-7545

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร 043-468-621 
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โทร 038-026-931