Thai English 

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บริการทดสอบ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  • ตัวอย่างวัสดุสัมผัสอาหารชนิด พลาสติก เมลามีน โลหะ และซิลิโคน เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มลามิเนต ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ ภาชนะเมลามีน ขวดนม
  • ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันและไขมันบริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องปรุงแต่งรส อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป อาหารทั่วไป สารเคมีที่ใช้ในอาหาร รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก โสมและผลิตภัณฑ์โสม ข้าวและธัญพืช
  • ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผ่านเครื่องกรอง น้ำแร่ น้ำบาดาล น้ำสระน้ำ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต