งานบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร่วมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน  กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบตัวอย่าง และบริการสอบเทียบ

       การทดสอบตัวอย่าง

 • โลหะ โลหะผสม และธาตุปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์ด้านอนินทรีย์ เช่น ของเล่น เครื่องประดับ วัสดุสัมผัสอาหารประเภทโลหะ โลหะเคลือบ ไม้ ซิลิโคน
 • เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำธรรมชาติ น้ำอุตสาหกรรม น้ำผ่านกรรมวิธี น้ำเสีย
 • โพลิเมอร์ พลาสติก และ ยาง เช่น ยางดิบ ยางแผ่น ผลิตภัณฑ์ยาง
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ
 • สารเคมี เช่น กรด ด่าง  แคลเซียมคาร์บอเนต โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ สารส้ม เมนทอล
 • ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น เครื่องสำอาง สี  ทินเนอร์
 • วัสดุก่อสร้าง และวัสดุโครงสร้าง เช่น กระเบื้องปูพื้น –บุผนัง-มุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย หมุดสะท้อนแสง ลูกแก้ว ป้ายสะท้อนแสง
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เทปใช้งานไฟฟ้า สายไฟฟ้า วัสดุฉนวนไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ สายเคเบิล
 • เซรามิก: วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น ถ้วยเครื่องดื่ม จาน ชาม เหยือก กระเบื้องเซรามิกปูพื้น – บุผนัง ดิน ทราย เฟลด์สปาร์ โดโลไมท์
 •  แก้ว และ กระจก
 • เยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมทั้งสอบเทียบเครื่อง/ชุดทดสอบต่างๆ เช่น เครื่องทดสอบความเรียบ-หยาบของผิวกระดาษ  เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงกระดาษ  เครื่องทดสอบความหนา เครื่องทดสอบความต้านการหักพับ  เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกล่อง  เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ AOX  ชุดทดสอบน้ำหนักมาตรฐาน
 • อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และวัสดุสัมผัสอาหาร
 • สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง และกากอุตสาหกรรม
 • ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ กาว ฟิลม์ยืดหุ้มอาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ ขวดนม บัตรสมาร์ทการ์ด hot-cold pack เครื่องดับเพลิง ถังก๊าซปิโตรเลียม
 • ผลิตภัณฑ์ของเล่น ด้านการทดสอบความปลอดภัยทางเคมี กายภาพ เชิงกล และการติดไฟ
 • บริการ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีด้วยเครื่อง FT-IR และ FT-NMR 

     การสอบเทียบ

 • ด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
 • ด้านอุณหภูมิ เช่น  ตู้อบ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแก้ว เทอร์โมคัปเปิ้ล
 • ด้านความดัน เช่น เกจวัดความดันของเหลว เกจวัดความดันก๊าซและสูญญากาศ
 • ด้านความยาว และมิติ เช่น ตลับเมตร บรรทัดเหล็ก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ
 • ด้านมวล เช่น ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องชั่ง
 • ด้านปริมาตร เช่น บิวเรต ปิเปต กระบอกตวง
 • ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่ง
 • ด้านไฟฟ้า และความถี่ เช่น เครื่องวัดความต้านทานมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบวัตต์มิเตอร์
 • ด้านแรง เช่น เครื่องวัดแรงดึงแรงอัด

 

สามารถตรวจสอบรายการทดสอบ สอบเทียบ และขอใบเสนอราคา ได้ที่ https://onestop.mhesi.go.th

 

ติดต่อ... 

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค  โทร.  0 2201 7211 - 2   โทรสาร 0 2201 7213

กองวัสดุและวิศวกรรม    โทร. 0 2201 7128  โทรสาร 0 2201 7127          

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร   โทร. 0 2201 7182-3  โทรสาร 0 2201 7181

เว็บไซต์ :  www.dss.go.th