ด้านเคมี

dss

     มีอำนาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยการวิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออก มีคุณภาพทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •    วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อหาองค์ประกอบ เพื่อพิสูจน์สูตรอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์สำหรับการรับรองและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายศึกษา ทดลอง และวิจัยทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย