ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่201/2561)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation”

 

 

C12 3 C12 1

C12 4 C12 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 93 คน

                      ดร.จันทร์เพ็ญฯ กล่าวว่า การประเมินความสามารถด้านระบบบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ(Technical Subcommittee; TSC) ในแต่ละสาขาการทดสอบเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้การรับรองฯ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Committee; LAC) พิจารณาให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีการจัดทำระบบบริหารงานและมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง และเนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็น ISO/IEC 17025: 2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักฯ จึงได้จัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยนำข้อสรุปประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มาพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินไปโดยมีแนวทางและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่200/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

C11 2 C11 1

C11 4 C11 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ให้การต้อนรับ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ผลงานความก้าวหน้า หรือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่199/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012

C10 2 C10 3

C10 1 C10 4

กลุ่มงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ วศ. ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่198/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดสัมมนาฯเชิงลึก มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และSMEs เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 

 

C9 2 C9 4

C9 3 C9 1

17 ธันวาคม 2561 – นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยมี นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎ์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ตรัง และพัทลุง เข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และธนาคาร ประมาณ 400 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

               นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดกรอบดำเนินงานโครงการที่สำคัญหลายโครงการ ซึ่งการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยการบูรณาการร่วมกับจังหวัด หน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร ซึ่งการจัดสัมมนาฯจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนั้นก็จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งผลแห่งความสำเร็จนี้จะทำให้ผู้ประกอบ OTOP ของไทยก้าวสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้

             นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎ์ธานี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์โอทอปมีขึ้นอย่างยาวนาน เกิดขึ้นจากการสืบทอดวิธีการผลิตต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

             นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่197/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

C8 1 C8 2

C8 3 C8 4

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นำโดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกหอยนางรมให้ได้มาตรฐานและสร้างรายได้แก่ชุมชน

                 จากการลงพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสนธิวัฒน์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหอยนางรมได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมียอดจำหน่ายสูงขึ้นถึง 30 % โดยเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำพริกหอยนางรม มาวิเคราะห์ทดสอบ และช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท ร่วมกับการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตอาหารที่ดี เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์หลังจากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน และฝึกอบรมทางด้านการตลาด                     ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีแผนผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้นในกลุ่มประเภทอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่งจำเป็นต้องมีงานวิจัยมาอ้างอิง ในกระบวนการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ และสามารถตรวจพิสูจน์ยืนยัน (validation) ว่าเพียงพอในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogens) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่195/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
  2. (ข่าวที่196/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หนุนผู้ประกอบการภาคใต้ OTOP คัดสรรสินค้าคุณภาพจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค จ. ปัตตานี
  3. (ข่าวที่194/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นของขวัญ ให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562
  4. (ข่าวที่193/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
  5. (ข่าวที่192/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน
  6. (ข่าวที่191/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
  7. (ข่าวที่190/2561)คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
  8. (ข่าวที่189/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน
  9. (ข่าวที่188/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สุโขทัย จัดสัมมนาฯเชิงลึก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
  10. (ข่าวที่187/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม :Thailand 4.0 in the Making