Thai English 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ สปป.ลาว

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    

          3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม Le Meridien เชียงราย / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 2 ร่วมกับ บัณฑิตศาสตราจารย์ บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการหารือและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของไทยและสปป.ลาว ได้มีการลงนาม MOU ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

          จากการประชุมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา  (1-2 กุมภาพันธ์ 2560)  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและ มีการหารือใน  6 สาขา คือ  1.การสร้างความตระหนัก 2. มาตรวิทยาและการมาตรฐาน  3.การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พลังงาน  5.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ 6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแผนการในอนาคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสาขามาตรวิทยาและการมาตรฐาน ได้ข้อสรุปที่จะนำสู่แผนงานปี 2560 ดังนี้

 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ Laboratory National Accreditation Body (LNAB) ของกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว เพื่อ ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองห้องปฏิบัติการใน สปป. ลาว ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก ในรูปแบบ Joint Assessment
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมมาตรฐานและวัดแทก ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมในระดับ ISO Technical Committees
 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำกรมมาตรฐานและวัดแทก ในด้านโครงสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการมาตรฐาน (standard information center) ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

 

 

     

              11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

 

            2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.อนุศักดิ์ วนาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์(สบ4) และข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านห้องปฎิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานของงานพิสูจน์หลักฐาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับทราบข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปพัฒนาห้องปฏิบัติการ และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเลขนานุกรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป

ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 

  

         วันที่ 31 มกราคม 2560 / ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดพิธีเปิดโครงการ“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริม และยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ตราด  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  สระบุรี  นนทบุรี  และปทุมธานี

         ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 หมายถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รัฐยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs    มุ่งขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

          กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป  และมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐาน GMP (Codex)  และ  HACCP เพื่อควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่สำคัญการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP (Codex) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จะประกันคุณภาพว่ากระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ อีกทั้งในอุตสาหกรรมบางประเภท บางครั้งมีความจำเป็นต้องทำระบบ HACCP นั่นคือ การควบคุมจุดวิกฤตอันตรายที่อาจทำให้อาหารมีการปนเปื้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มศักยภาพประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกเน้นผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป    มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล ทำให้ขยายโอกาสในการส่งออกและแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า

          ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดำเนินงานในการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

         ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำให้สามารถจัดทำระบบมาตรฐาน GMP(Codex) และ/หรือ HACCP เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และสามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านการยกระดับมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดด้านการส่งออกอาหารต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่14/2560)มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

          วันที่ 30 มกราคม 2560 / ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2560  ในวาระครบรอบ 126 ปี แห่งการให้บริการทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ที่มุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบาย วท. เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

         ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 126 ปี ของการให้บริการงานวิทยาศาสตร์ ที่กำเนิดขึ้นจากหน่วยงานเล็กๆ ในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อปี พ.ศ.2434  ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนางานหลายด้าน และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและภารกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มุ่งให้ความสำคัญการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ทดสอบครอบคลุมตามมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการทดสอบความชำนาญ การพัฒนาสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคการผลิต ชุมชน อันจะนำไปสู่ความสามารถการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ตัวอย่างผลงานสำคัญกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญกับ ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจไทย หาก OTOP และ SMEs ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม SMEs จะเติบโต แข็งแรง และสามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจได้ และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นวิสาหกิจหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตได้  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ผลักดันงานสำคัญ ได้แก่การพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทั้งการร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้วยเครื่องมือขั้นสูง การยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน อย./มผช. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมสู่ยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท นาโนคอมโพสิท และ เซรามิกสมัยใหม่

          ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังมุ่งมั่นพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ ปี 2559 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการจัดอันดับ10 TEN  ITA การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการในระดับกรมจากทั้งหมด 148 กรม  และรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่สำคัญกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่จะเป็นการขยายขอบเขตของการให้บริการ และถ่ายทอด ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่ทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ทั่วถึง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับกลุ่มเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพข่าว  สุกฤต  แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 1. (ข่าวที่13/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”
 2. (ข่าวที่12/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 3. (ข่าวที่ 11/2560) ก.วิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
 4. (ข่าวที่10/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
 5. (ข่าวที่9/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 6. (ข่าวที่8/2560) วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 7. (ข่าวที่7/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ. “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”
 8. (ข่าวที่6/2556) วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
 9. (ข่าวที่5/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 10. (ข่าวที่4/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมใจถวายพระพร รัชกาลที่ 10