หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

  1. วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทางด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อหาองค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิเคราะห์ตรวจสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม

  2. วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

  3. ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออก

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

หน่วยงานในสังกัด