หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

  1. บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์และสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ผลิต จำหน่ายและพัฒนาวัสดุอ้างอิงและวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนความสอบกลับได้ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

หน่วยงานในสังกัด