หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)

  1. บริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และระบบจัดการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  2. ดำเนินการศึกษาและพัฒนาข้อกำหนด แนวปฏิบัติและรูปแบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

  3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบและรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  4. เผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การรับรองผลิตภัณฑ์ และการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)

หน่วยงานในสังกัด