โครงสร้างกอง : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม

1. กลุ่มอํานวยการเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (อก.คอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการภายในกองให้ได้มาตรฐาน
 • ประสานงานและบริหารจัดการตัวอย่างเพื่อการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามความต้องการของผู้รับบริการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการภายในกอง
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
 • งานธุรการ งานด้านสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและ ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (คก.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางด้านเคมีและกายภาพของเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น สารตั้งต้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ เพื่อหาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง และสารปนเปื้อนเพื่อนำผลทดสอบไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของสารเคมี
 • พัฒนามาตรฐานการทดสอบสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรองรับกฎระเบียบทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานทดสอบสารเคมี เพื่ออุตสาหกรรมเคมี
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (ผล.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางด้านเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะผสม และวัสดุสัมผัสอาหารประเภทซิลิโคน ไม้ กระดาษ เพื่อหาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง และสารปนเปื้อนเพื่อนำผลทดสอบไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกฎระเบียบทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภค (อภ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางกายภาพ และทางเคมี ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุปโภค เพื่อการพัฒนาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์อุปโภคเพื่อรองรับกฎระเบียบทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ ศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบ และนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คล.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางกายภาพ เคมี ชีวภาพในตัวอย่างน้ำทิ้งและน้ำเสีย
 • ทดสอบทางเคมีในตัวอย่างกากอุตสาหกรรม
 • เก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางอากาศในปล่องปล่อยสู่อากาศ พื้นที่ทำงานและในบรรยากาศ
 • เก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางเสียง แสง และความร้อนในสถานประกอบการ
 • ให้คำปรึกษาและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับ (มก.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • พิจารณาจัดทำมาตรฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว (นข.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวและสิ่งแวดล้อม
 • วิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับนวัตกรรมสีเขียวและสิ่งแวดล้อม
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางนวัตกรรมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร จากผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

หน่วยงานในสังกัด