หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.)

  1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนปฏิบัติราชการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

  2. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนวิจัยและแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งประสานและอำนวยการเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการ เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ พันธกรณีตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ

  3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  4. จัดทำข้อมูลผลงาน ผลงานวิจัย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกรม

  5. สื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงประชาชน รับรู้ถึงเป้าหมายและผลงานของกรม อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.)

หน่วยงานในสังกัด