ติดต่อหน่วยงาน : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

ที่อยู่ ชั้น 5 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม 75/7 ถนน พระรามที่ 6
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7212 โทรสาร 0 2201 7213
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

หน่วยงานในสังกัด