ผลงาน : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

ใบรับรองห้องปฏิบัติการจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0670 ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(รายละเอียด)
 

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

หน่วยงานในสังกัด