ผลงาน : กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

ISO 9001:2015 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ใบรับรองเลขที่ QMS04020/879 ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(รายละเอียด)
ISO/IEC 17025:2017 ใบรับรองห้องปฏิบัติการจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1180 ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(รายละเอียด)
 

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

หน่วยงานในสังกัด