(ข่าวที่309/2565) วศ. ส่งเสริมข้าราชการใหม่ มุ่งมั่นการเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม

316955078 514655374023454 8405671163714070121 n  317095647 514655297356795 4334176119669932587 n

317556262 514655330690125 2900093955753418725 n  317993074 514655270690131 8194746899614202967 n

               เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนใหม่ ที่จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวม 19 ราย ​
               ในการรับรายงานตัวข้าราชการใหม่ในครั้งนี้ วศ. ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี โดยฝากแนวคิดให้ข้าราชการใหม่ “ช่วยคิด ช่วยสร้าง ช่วยพัฒนา ใช้ชีวิตให้สนุกกับการทำประโยชน์ให้กับองค์กร” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD