ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่32/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ. / ก.วิทย์ เปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

 

        

               กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน วศ. กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 42 ท่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถหาข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศที่จะก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาได้ต่อไป

              อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบวารสารวิชาการ หนังสืออ้างอิง มาตรฐาน สิทธิบัตร และอื่นๆ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้เทคนิคที่สามารถทำให้สืบค้นข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลารวดเร็ว ตรงตามความต้องการที่จะมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนนำความรู้ไป ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่31/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วศ. / ก.วิทย์ฯ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ นำโดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชม ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ตลอดจนแผนดำเนินงานในอนาคต พร้อมมอบนโยบายบายแก่ผู้บริหารระดับสูง

           ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทภารกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ฐานราก ที่เป็นการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคม ที่จะนำไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่30/2560)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี       กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน   OTOP 2.0 เพื่อเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายรัฐบาลปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนกอง/สำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้จำนวน 72 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องเร่งวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้แตกต่างจากเดิม การดำเนินงานต่อจากนี้นอกจากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังต้องปรับกระบวนทัศน์การทำงานและบริหารจัดการเพื่อให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมการพัฒนายกระดับสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถนำนวัตกรรมที่ได้ไปสร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่29/2560) วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

         

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ และปลาส้มแม่เสาวภามั่งมี วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา     บ้านท่าลาด  

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปลาส้ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งจากการตรวจติดตามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. มีเป้าหมายให้สามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2560 นี้

 

-----------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูลข่าว/ภาพข่าว สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่28/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

 

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม FCM Training 2017 : Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารและประเทศคู่ค้า และทราบถึงเทคนิคด้านการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Eddo Hoekstra ผู้เชี่ยวชาญจาก Joint Research Center ประเทศอิตาลี และ Dr. Thomas Gude ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Swiss Quality Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส และนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่27/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017
  2. (ข่าวที่26/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ.
  3. (ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด
  4. (ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  5. (ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่
  6. (ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”
  7. (ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017
  8. (ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
  9. (ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ
  10. (ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว