ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่29/2560) วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

         

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ และปลาส้มแม่เสาวภามั่งมี วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา     บ้านท่าลาด  

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปลาส้ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งจากการตรวจติดตามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. มีเป้าหมายให้สามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2560 นี้

 

-----------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูลข่าว/ภาพข่าว สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่28/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017

 

 

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม FCM Training 2017 : Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารและประเทศคู่ค้า และทราบถึงเทคนิคด้านการทดสอบเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Eddo Hoekstra ผู้เชี่ยวชาญจาก Joint Research Center ประเทศอิตาลี และ Dr. Thomas Gude ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Swiss Quality Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส และนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่27/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ASEAN Next 2017

 

 

             

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2017 : Creating Smart Community through STI Collaboration โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

            ในการจัดงานดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้ง อาเซียน ครบรอบ 50 ปี และครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ อาเซียนกับสหภาพยุโรป และยังเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการบูรณาการณ์ในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในอนาคต

            ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา “Updating EU Regulation for Food Contact Materials” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Eddo Hoekstra ผู้เชี่ยวชาญจาก Joint Research Center ประเทศอิตาลี และ Dr. Thomas Gude ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Swiss Quality Testing Services (SQTS) สมาพันธรัฐสวิส เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนและไทยไม่ต่ำกว่า 100 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารในสหภาพยุโรป และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารของไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2017 : Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials ให้กับผู้แทนห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซี่ยนจำนวน 10 คน ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่26/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ.

 

 

วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม ศูนย์ราชการสะดวก วศ. 

 

  

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร  สุขม่วง รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก วศ.  วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

             นางอุมาพรฯ  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ตั้งแต่ปี 2555 และได้พัฒนาการเป็นศูนย์บริการสะดวกที่ให้ความสำคัญการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ เน้นให้มีการจัดสถานที่ที่สะดวก เข้าถึงง่าย มีการพัฒนางานบริการต่อเนื่องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น มีการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานะการให้บริการ และเชื่อมโยงการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร  รวมทั้งยังเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญบุคลากรที่ต้องมีจิตบริการ หรือ ได้รับโล่ ตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน Government Easy Contact Center : GECC ทั้งนี้เพื่อการให้การบริการมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

          นอกจากนี้ นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้นำคณะศึกษาดูงานกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการสะดวก วศ. GECC-DSS  ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ : พิพัฒ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

 

  

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ วศ. ตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งใส่ส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และ SME จากจังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 320 คน ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

         ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กำหนดนโยบาย และ เป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาลไปสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล อีกทั้งได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาเชิงลึก ดำเนินการยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ช่วยให้สินค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ทั้งเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ผ้าและสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับของใช้ของประดับตกแต่ง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสินค้า OTOP ในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรกลุ่มโฟล์ค 101 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อรับฟังปัญหาและรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้นำข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

       นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่24/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  2. (ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่
  3. (ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”
  4. (ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017
  5. (ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
  6. (ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ
  7. (ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว
  8. (ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560
  9. (ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
  10. (ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก