ติดต่อหน่วยงาน : กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

ชั้น 4 อาคารห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (SAL)
75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7331-3
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

หน่วยงานในสังกัด