โครงสร้างกอง : กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการบริหารจัดการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ (อก.บท.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาวิเคราะห์และจัดการระบบคุณภาพภายในกองให้ได้มาตรฐาน
 • ประสานงานและบริหารจัดการตัวอย่างเพื่อการทดสอบ สอบเทียบ ในห้องปฏิบัติการ ตามความต้องการของผู้รับบริการ\
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการภายในกอง
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
 • งานธุรการ งานด้านสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกอง และประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (ชน.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ห้องปฏิบัติการในประเทศและต่างประเทศ สาขาทดสอบและสอบเทียบ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ห้องปฏิบัติการ
 • พัฒนา ผลิตและจำหน่ายวัสดุอ้างอิงและวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการและการสนับสนุนความสอบกลับได้ของการวัด
 • จัดทำฐานข้อมูลความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ
 • พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.)

หน่วยงานในสังกัด