th en 

ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์

 1. ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร

(Requirement for Product Certification: Ceramic Ware) - R-CB01-01 [รายละเอียด]

- ภาคผนวก ก [รายละเอียด]

- ภาคผนวก ข [รายละเอียด]

- ภาคผนวก ค [รายละเอียด]

2. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน :

ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาบ [รายละเอียด]

- เอกสารเผยแพร่ประกอบการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : 

ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาบ [รายละเอียด]