ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์

1. ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร (Requirement for Product Certification: Ceramic Ware) - R-CB01-01 [รายละเอียด]

2. ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

: ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรชาติกาบหมาก R-CB04-01 [รายละเอียด]

- ประกาศกรมวิทยาศตร์บริการ เรื่อง ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก [รายละเอียด]