ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 

- เอกสารเผยแพร่การรับรองผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการรับรองประเภท 1a รายละเอียด 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 

3. ข้อกำหนดทั่วไป ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  รายละเอียด