เอกสารเผยแพร่

  • Ceramic Tableware Products Certification for Thai Entrepreneur - ICTA2019 - 28-29 August 2019 รายละเอียด
  • การให้การรับรองภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารสำหรับผู้ประกอบการ รายละเอียด
  • Ceramic Tableware Products Certification for Entrepreneurs รายละเอียด
  • คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของแต่ละประเทศ รายละเอียด
  • การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร รายละเอียด