th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

             วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยเป้าหมายคือการสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs  ทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  รองรับการทดสอบสินค้าในภาคเหนือให้ได้รับการยอมรับ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศได้

            ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก มีความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็ยังนำมาใช้เป็นกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ  รวมทั้งใช้เพื่อกีดกันทางการค้าในรูปแบบของมาตรการที่มิใช่ภาษี (non-tariff measures) ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (regulator) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การสัมมนาฯ ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้พื้นฐาน และให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลต่อไป 

            นางอุมาพร  สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากลต่อไป

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่สินค้า ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงลงพื้นที่พบผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ ในวันนี้ รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ชี้แจงถึงข้อมูลการสนับสนุนให้คำปรึกษาผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการ SMEs ครบวงจร ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ประกอบการ ในการขอการรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต  แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่18/2560) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ สปป.ลาว

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    

          3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม Le Meridien เชียงราย / ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 2 ร่วมกับ บัณฑิตศาสตราจารย์ บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการหารือและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทย และ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของไทยและสปป.ลาว ได้มีการลงนาม MOU ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือกัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

          จากการประชุมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา  (1-2 กุมภาพันธ์ 2560)  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและ มีการหารือใน  6 สาขา คือ  1.การสร้างความตระหนัก 2. มาตรวิทยาและการมาตรฐาน  3.การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พลังงาน  5.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ 6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแผนการในอนาคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสาขามาตรวิทยาและการมาตรฐาน ได้ข้อสรุปที่จะนำสู่แผนงานปี 2560 ดังนี้

 1. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ Laboratory National Accreditation Body (LNAB) ของกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว เพื่อ ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองห้องปฏิบัติการใน สปป. ลาว ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก ในรูปแบบ Joint Assessment
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมมาตรฐานและวัดแทก ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมในระดับ ISO Technical Committees
 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำกรมมาตรฐานและวัดแทก ในด้านโครงสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการมาตรฐาน (standard information center) ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

 

 

     

              11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

 

            2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.อนุศักดิ์ วนาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์(สบ4) และข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านห้องปฎิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานของงานพิสูจน์หลักฐาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับทราบข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปพัฒนาห้องปฏิบัติการ และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเลขนานุกรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป

ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 

  

         วันที่ 31 มกราคม 2560 / ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดพิธีเปิดโครงการ“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริม และยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ตราด  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  สระบุรี  นนทบุรี  และปทุมธานี

         ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 หมายถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รัฐยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs    มุ่งขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

          กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป  และมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐาน GMP (Codex)  และ  HACCP เพื่อควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่สำคัญการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP (Codex) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จะประกันคุณภาพว่ากระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ อีกทั้งในอุตสาหกรรมบางประเภท บางครั้งมีความจำเป็นต้องทำระบบ HACCP นั่นคือ การควบคุมจุดวิกฤตอันตรายที่อาจทำให้อาหารมีการปนเปื้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มศักยภาพประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกเน้นผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป    มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล ทำให้ขยายโอกาสในการส่งออกและแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า

          ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดำเนินงานในการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

         ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำให้สามารถจัดทำระบบมาตรฐาน GMP(Codex) และ/หรือ HACCP เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และสามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านการยกระดับมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดด้านการส่งออกอาหารต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 1. (ข่าวที่14/2560)มิติใหม่ 126 ปี วศ. / ก.วิทย์ ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 2. (ข่าวที่13/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”
 3. (ข่าวที่12/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 4. (ข่าวที่ 11/2560) ก.วิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
 5. (ข่าวที่10/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
 6. (ข่าวที่9/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 7. (ข่าวที่8/2560) วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. (ข่าวที่7/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ. “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”
 9. (ข่าวที่6/2556) วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
 10. (ข่าวที่5/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช