TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการ

View all

กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ในขอบข่าย ภาชนะเซรามิก...

วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์...

วศ.อว. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุด...

วศ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” วันที่ 17 มีนาคม 2566 กองตรวจและรับรอ...

วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิ...

วศ. ได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ GMP และแนวทางการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอนามัยภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก” วั...

วศ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ” วันที่ 8-9 มีนาคม 25...

วศ. จัดประชุมร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระจูด คร้งที่ 1/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2566 กรมวิทยาสตร...

วศ.อว. เสริมองค์ความรู้ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions สนับสนุนเจตนารมย์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บร...

วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์...

วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริ...

กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเรื่อง : หลักสูตรการพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม (Mutual Re...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองค...

วันที่ 13 มกราคม 2566 กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ครั้งที่...

กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยในห...