โครงสร้างกลุ่ม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายเดช บัวคลี่

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

หน่วยงานในสังกัด