หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

  1. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งครอบคลุมการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงาน ระบบบุคลากร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  2. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลาง และหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  4. ประสานกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

หน่วยงานในสังกัด