โครงสร้างสำนัก : สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

 

แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มอำนวยการกลาง (อก.สล.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการรับ - ส่งวัตถุตัวอย่างที่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ส่งมาทดสอบ/สอบเทียบ ลงทะเบียนและให้หมายเลขปฏิบัติการประจำตัวอย่างและคิดค่าธรรมเนียม รวมถึงส่งมอบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบให้ผู้รับบริการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมและสำนักงานเลขานุการกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป รับ-ส่ง เอกสารต่างๆ รวมถึงการร่างโต้ตอบหนังสือราชการที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการเฉพาะ
 • จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ รวบรวมและจัดทำสถิติทั่วไป รวมถึงค้นหาและทำลายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารของกรมและทำรายงานการประชุม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการแต่งตั้งมอบหมายผู้แทนของกรมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีต่างๆของกรม รวมถึงบริหารจัดการอำนวยการใช้ห้องประชุมส่วนกลาง
 • ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของผู้บริหาร รวมถึงจัดเตรียมเอกสารกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม รวมถึงประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ติดตามและสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารในการปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยการกลาง แบ่งเป็น 2 งาน คือ 1.งานสารบรรณกลาง 2.งานเลขานุการ

2. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริหารงานบุคคล โดยสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ ทะเบียนประวัติ การกำหนดตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • จัดทำแผนอัตรากำลัง แผลกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม
 • จัดทำระบบข้อมูลบุคลากร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม และการจัดการประชุม อ.ก.พ. กรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ เสริมสร้างและดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการรักษาระบบคุณธรรม
  ของกรม การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การดำเนินการเกี่ยวกับกฏหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น 1 งาน คือ 1.งานอัตรากำลังและระบบงาน 2.งานพัฒนาบุคคล

3. กลุ่มการคลัง (กค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการรับ - จ่ายเงิน เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและสวัสดิการของกรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชี ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน รายงานการเงินประจำปี
 • จัดทำต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่รายงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการคลัง แบ่งเป็น 2 งาน คือ 1.งานการเงิน 2.งานบัญชี

4. กลุ่มพัสดุ (พด.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา
 • ดำเนินการบริหารพัสดุ โดยการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ
 • ควบคุม ดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนัก/โครงการต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัสดุ แบ่งเป็น 3 งาน คือ 1. งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา 2.งานบริหารพัสดุ 3.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

5. กลุ่มประชาสัมพันธ์ (ปส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย บทบาท ภารกิจ ผลงาน ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้มาขอใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • จัดแถลงข่าวและนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมที่สำคัญของกรม
 • จัดทำข่าว บทความ ข้อมูล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
 • ผลิตและเผยแพร่สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานของกรมผ่านช่องทางต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ (ผง.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการของกรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล
 • ประสานดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีของกรม รวมถึงจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • ประสานงานและอำนวยการเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานต่างๆของกรมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงประสานงานและอำนวยการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศของกรม
 • ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 • ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กลุ่มสนับสนุนและบริการทางวิศวกรรมการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (สค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • สนับสนุนและบริการทางวิศวกรรมและช่าง ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม
  • จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษา งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ของ หน่วยงาน และที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการซ่อมบำรุง บริการทางวิศวกรรมและดูแลรักษางานด้านต่าง ๆ
  • งานเครื่องกล เช่น ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบ
  • งานระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปาและสุขาภิบาล สุขภัณฑ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มอาคาร แก๊ส ระบบดับเพลิง กลั่นน้ำแสงอาทิตย์
  • งานโยธา สถาปัตยกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง
  • งานเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้น เป็นต้น
  • งานควบคุมระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน
  • งานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสนับสนุนและบริการทางวิศวกรรมการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ แบ่งเป็น 2 งาน คือ 1.งานโยธาและสถาปัตยกรรม 2.งานระบบและซ่อมบำรุง

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

หน่วยงานในสังกัด