หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี

  4. การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

  5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม และการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของกรม

  7. ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด และการพัฒนาระบบบริหาร

  8. สนับสนุนและบริการทางวิศวกรรมและช่างให้กับหน่วยงานต่างๆภายในหน่วยงานต่างๆภายในกรม

  9. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

หน่วยงานในสังกัด