"ทช.วศ. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน รวมทั้งพัฒนาชนบท คุณภาพชีวิต และสังคม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป"

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS04020/879 ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอบข่ายการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดูรายละเอียด
alternative
alternative

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017

ใบรับรองห้องปฏิบัติการจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1180 ออกใบรับรองฉบับนี้ให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายการทดสอบดังนี้

  • วิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียมในวัสดุสัมผัสอาหาร (ภาชนะเซรามิก/ภาชนะเซรามิกแก้ว/ภาชนะแก้ว)
  • ความทนทานต่อความร้อนจากเตาไมโครเวฟ ในวัสดุสัมผัสอาหาร (ภาชนะเซรามิก/ภาชนะเซรามิกแก้ว/ภาชนะแก้ว)
  • ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันและความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน ช่วงอุณหภูมิทดสอบ 100-280 องศาเซลเซียส ในวัสดุสัมผัสอาหาร (ภาชนะเซรามิก/ภาชนะเซรามิกแก้ว/ภาชนะแก้ว)
  • ความทนต่อการรานของผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยวิธีเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน ช่วงอุณหภูมิทดสอบ 121-232 องศาเซลเซียส/250-450 องศาฟาเรนไฮต์ ในผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดเผาเคลือบ
ดูรายละเอียด

Social Media

กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ