๏ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0 พ.ศ. 2560

 

  1. การสร้างนวัตกรรมภาครัฐและความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (รายละเอียด)
  2. การพัฒนาระบบราชการในยุค 4.0 (รายละเอียด)
  3. Smart Cities Definitions, Models and Experiences (รายละเอียด)
  4. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ GovernmentInnovation Lab (รายละเอียด)

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

หน่วยงานในสังกัด