ติดต่อหน่วยงาน : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม 75/7 ถนน พระรามที่ 6
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 7182-3 โทรสาร 0 2201 7181
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

หน่วยงานในสังกัด