ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่21/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ หนุนใช้เทคโนโลยี ยกระดับกระดาษหัตถกรรม มุ่งเป้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. สู่ตลาดสากล

 

 

rsz 27752054 1739231259449913 2159845794246846277 n rsz 27750841 1739231262783246 3203960684789446595 n

rsz 27657400 1739231266116579 3136786180109282202 n rsz 27655523 1739231276116578 7818910919966519056 n

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดยกองวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษหัตถกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการ“การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากปอสาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต” ปีงบประมาณ 2561 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเป้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย วทน. เน้นนํางานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP, SMEs กลุ่มผู้ประกอบการกระดาษหัตถกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ ตรงตามความต้องการของแต่ละภาค โดยนำผลงานองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยพัฒนาแล้ว เช่น การเตรียมวัตถุดิบจากส่วนต่างๆ ของข้าวโพด และเส้นใยจากเศษผ้า เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนลดปริมาณการใช้เยื่อปอสาและเยื่อใยขาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่เพียงพอและปัญหาด้านคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังเป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

ล่าสุดนี้ได้มีการลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบจากข้าวโพด ที่เป็นวิธีการเตรียมเยื่อ ตั้งแต่การต้มเยื่อ การฟอกเยื่อเพื่อให้มีสีใกล้เคียงกับเยื่อปอสา และวิธีการเตรียมเยื่อเส้นใยจากเศษผ้า ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการกระดาษหัตถกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ 1.กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 2.กลุ่มดอกไม้บุหงา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3.วิสาหกิจชุมชนบางม่วง จังหวัด นนทบุรี 4.ชุมชนตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2.ชุมชนมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายขยายสู่ทุกภูมิภาคเพื่อให้มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ยกระดับสินค้ากระดาษหัตกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่20/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

rsz img 2752 rsz img 2809

rsz img 2859 rsz img 2786

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร -ให้การต้อนรับ Dr. Edgar IV Chambers , Dr. Delores H Chambers ผู้เชี่ยวชาญจาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และดร. อุศมา สุนทรนฤรังษี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหาร พร้อมทั้งเข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสอาหาร (Food Sensory Evaluation) ณ ห้องประชุม 508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่19/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

rsz 1022 rsz 1011

rsz 033 rsz 044 

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร  “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค”   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  เมื่อวันที่  ๒๙  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๓๐  ราย  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าหนองทุ่ม  จำนวน  ๖  ราย  กลุ่มทำขนม  จำนวน  ๒  ราย  กลุ่มปลูกเห็ด  จำนวน  ๒  ราย  และประชาชน  จำนวน  ๒๐  ราย  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าและ  อุปโภคบริโภค  และร่วมกันผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อน  (Softener  water)  ที่มีอัตราการผลิต  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อชั่วโมง  จำนวน  ๓๐  ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  ท่อกรองตะกอนและสนิมเหล็ก  ท่อกรองกลิ่นสี  และท่อกรองหินปูน  ทั้งนี้ชุดกรองน้ำแต่ละชุดจะนำไปติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการและครัวเรือนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่18/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ

 

 

rsz 27332624 1731241766915529 3949392231734970436 n rsz 27654413 1731241923582180 7009736063984799400 n

rsz 27459435 1731555253550847 2368389578080144350 n rsz 127336314 1731555703550802 1718838568538719903 n

    2 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ ตั้งเป้าปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 84 คน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้มีการทบทวนการทำงานและกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างความเข้มแข็งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ ของประเทศ ไปสู่มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นอกจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แล้ว จะมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ เพื่อปรับบทบาทให้รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พลิกโฉมกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีความคล่องตัวและขีดสมรรถนะสูงทันสมัยตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในขณะเดียวกันสามารถขยายผลการนำ วทน. ไปใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในวันแรกเป็นการระดมสมอง และทบทวนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่านการวิเคราะห์ขีดความสามารถความเข้มแข็งของหน่วยงานในด้านต่างๆ และในวันที่สองเป็นการนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ที่ตอบสนองรูปแบบของการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการเป็นกลไกหลักด้าน วทน. ที่สร้างรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ สามารถเชื่อมโยงเครื่องมือ/กลไกกับหน่วยงานอื่นในประเทศที่มีอยู่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่17/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

 

 

1 4 1 2

1 1 1 3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ห้องสมุดสีเขียว” หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

        ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งคือ ห้องสมุดที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

        ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับบริบทการให้บริการขององค์กรและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่16/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  2. (ข่าวที่15/2561) วศ./กระทรวงวิทย์ฯ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมิณ “APLAC Peer evaluation”
  3. (ข่าวที่14/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล
  4. (ข่าวที่13/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
  5. (ข่าวที่12/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ
  6. (ข่าวที่11/2561) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสารสนเทศ ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ต้นแบบในประเทศ
  7. (ข่าวที่10/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ"
  8. (ข่าวที่9-2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมติดตามความร่วมมือ กสอ. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วย วทน.”
  9. (ข่าวที่8/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับผ้าทอไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล
  10. (ข่าวที่7/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

Page 1 of 67

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th