ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่72/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงาน คตป. สรุปการดำเนินงานผลงานวิจัยและพัฒนา

 

 

rsz img 4799 rsz img 4812rsz 1img 4818 rsz img 4797

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ และโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารมูลค่าสูงในเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6   กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ส่งเสริมการใช้วทน. ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่นการเพิ่มมูลค่าวัสดุคอมโพสิทเพื่อใช้ทางการแพทย์ ต้นแบบแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้นแบบหุ่นยนต์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ต้นแบบเดือยฟัง ต้นแบบผนังฉนวนกันความร้อน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกน้ำหนักเบาสำหรับผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารมูลค่าสูงในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยให้มีการยอมรับของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ระดับสากล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่71/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชูงานวิจัยดีเด่นปี 2560 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย สู่สากล

 

 

rsz s 8008211570073 rsz s 8008211565420 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร เข้ารับรางวัลในงาน พิธีมอบรางวัล ผลงานวิจัย เด่นด้านนโยบาย การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลงานของคณะ 1.) ดร. อรวรรณ ปิ่นประยูร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2.)ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางและภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3).รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ ภาควิชาเคมีและศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4).นางสาวชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
                   ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร ได้ทำโครงการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ใน งานบ้านระดับระหว่างประเทศ ซึ่งได้ทำร่างมาตรฐานเสนอตามขั้นตอนการดำเนินการของ ISO โดยอ้างอิง มอก. 2576-2552 ซึ่งจากการวิจัยเสนอร่างมาตรฐานครั้งนี้ ได้ ISO/FDIS 20057 Rubber Household glove - General requirements and test methods ซึ่งทาง ISO ประกาศใช้แล้วในปี 2560 
                 ทั้งนี้งานวิจัยเป็นการจัดทำมาตรฐานระดับระหว่างประเทศโดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทยเป็นแนวทาง ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านที่มีมาตรฐานตาม ISO สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ทั่วโลก และประเทศไทยยังคงบทบาทสำคัญในเวทีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทั้งใน ระดับภูมิภาคและระดับสากล

 

สามารถอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://elibrary.trf.or.th/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่70/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ Science e-Book DSS เข้าร่วมจัดแสดงงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค

 

rsz img 2722 rsz img 2723

rsz 2 rsz 11  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ

          การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาคมีเป้าจัดในหัวเมือง 4 ภาค เริ่มที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 และหมุนเวียนไปที่ จ.สงขลา .ขอนแก่น และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระจายความรู้และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวถึงกิจกรรมที่กรมได้นำเข้าร่วมจัดงานเน้นนำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน Mobile Application  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,400 เล่ม รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้ได้เรียนรู้การเป็นนักวิทย์จุลชีววิทยา เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหารตลอดจนที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใกล้ตัว เป้าหมายช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนใช้สาระความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกระดับ เกิดความสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่69/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยไหมด้วยครามแท้จากธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม

 

 

rsz s 7992735645642 rsz s 7992735741409

rsz s 7992735802465 rsz s 7992736015755

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นำทีมในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ลงพื้นที่ จังหวัดสกลนครเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเส้นฝ้ายและการย้อมเส้นไหมด้วยคราม รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีการทำฟอกกาวไหมด้วยด่างธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม และการย้อมเส้นฝ้าย เส้นไหมธรรมชาติ ไม่ให้สีตกและติดทนนาน
                                  นางดวงจันทร์ มาตโสภา กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเหล่าใหญ่ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางจังหวัดผลักดันผ้าไหมย้อมครามแต่ประสบปัญหาย้อมแล้วสีด่าง สีตกและไม่สวย และต้องพัฒนาเพื่อขอจด มผช. แต่แม่ดูแล้วแม่ก็ว่ายังไม่ผ่าน จนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ วันนี้กรมวิทยาศาตร์บริการ มาสอนวิธีการฟอกกาวและย้อมเส้นไหมด้วยคราม สมัยก่อนแม่ฟอกเส้นไหมด้วยด่างเคมี กรมวิทย์เข้ามาสอนการฟอกด้วยน้ำปูนใส เพิ่งเคยทำวันนี้ครั้งแรก และทางกรมวิทย์สอนการทำเฉดสีต่างๆจากธรรมชาติที่แม่มีในละแวกหมู่บ้าน ให้มีผ้าสีที่หลากหลายกว่าเดิม แม่พอใจมากดีใจมาก อยากให้กลับมาสอนอีก
                                 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเข้าไปพัฒนาการฟอกย้อม เส้นไหม และเส้นฝ้าย ในกลุ่ม 10 จังหวัดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผ้าคุณภาพ ในการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ สำหรับการส่งออกต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่68/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะจาก Nationnal Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology

 

 

rsz img 4519 rsz img 4592

rsz 1img 4620 rsz img 4571

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Jing ling และ Mr. Oscar Wang จากNational Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology พร้อมด้วย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ทั้งนี้การเยี่ยมชมของผู้แทนสถาบันดังกล่าวฯ เป้าหมายเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมด้านวัสดุสัมผัสอาหารของไทยต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่67/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อวิจัยและพัฒนา สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. (ข่าวที่66/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเสวนา “งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” กระตุ้นบุคลากรสร้างงานวิจัยหลากหลาย
  3. (ข่าวที่65/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นสร้างความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 สำหรับผู้ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย
  4. (ข่าวที่64/2561)คณะแพทย์จากประเทศศรีลังกา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านอาหาร กรมวิทยาศาสตรบริการ
  5. (ข่าวที่63/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน
  6. (ข่าวที่62/2561)วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดการอบรม APLAC Training Course – Revision to ISO/IEC 17025
  7. (ข่าวที่61/2561)วศ. โชว์เทคนิคย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ได้ผ้าสีสวยสดใส สีไม่ตก
  8. (ข่าวที่60/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
  9. (ข่าวที่59/2561)วศ./ ก.วิทย์ฯ เร่งตอบโจทย์วิทย์แก้จน.นำเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าสีไม่ตก ลงหมู่บ้านผ้าทอสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
  10. (ข่าวที่58/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดเสวนา The Secret of Salt เน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

Page 1 of 77

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th