ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่135/2563)วศ.อว.เดินหน้าโครงการจ้างงาน อว. ระยะที่ 2 สำรวจข้อมูลศักยภาพห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ

B8 2 B8 3

B8 1 B8 4

       


       

      1 กรกฎาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานสำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานและผู้รับจ้างงานตามโครงการฯ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 78 คน ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          สำหรับโครงการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่สำรวจ 5 ภูมิภาค จัดทำโครงการขึ้นเพื่อจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อสำรวจข้อมูลศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการของประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการสำรวจออกเป็น 5 ภูมิภาค จ้างประชาชนเพื่อผู้ปฏิบัติงานจำนวน 306 อัตรา จากทั่วประเทศ ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ประเภทห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของห้องปฏิบัติการ ช่วงเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการทดสอบ วิธีการทดสอบ สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ จำนวนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ค่าบริการห้องปฏิบัติการและการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เป็นต้น

         ทั้งนี้คาดว่าผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาศักยภาพสารสนเทศห้องปฏิบัติการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกภาคส่วน และเป็นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้

          สำหรับผู้สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้
          โทรศัพท์ 02-201-7285, 02-201-7284
          Line ID: @hgq8220j (มี @ นำหน้า)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่134/2563)ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ วศ.อว. กลับมาให้บริการที่เดิม ด้วยวิถีใหม่ New Normal

74793845 3375778955795127 7974347112721332651 n

            1 กรกฏาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ วศ.อว. พร้อมกลับมาให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เดิม ณ.ชั้น 1 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม ด้วยวิถีใหม่ ที่มีมาตรการทำความสะอาดและการเข้าใช้บริการรับ-ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือติดต่อขอรับบริการอื่น ๆ แบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดมาตรการดูแลและตรวจคัดกรอง ผู้ขอรับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการดังนี้

     1. กำหนดจุดให้บริการ และจุดรอรับบริการ ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
     2. จัดทำฉากกั้นชนิดอะคริลิคใส ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
     3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการ
     4. มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ตามจุดให้บริการ
     5. ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

           นอกจากนี้ผู้ประกอบการ สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 201 7000 และสายด่วน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โทรศัพท์ 1313

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่133/2563)วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

B7 3 B7 2

B7 1 B7 4

         วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "สถิติสำหรับงานวิเคราห์ทดสอบ" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญของ วศ. คือนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นางสาวขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ และนายปัญญา คำพยา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 50 คน เป้าหมายเพื่อให้สามารถจัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

 

(ข่าวที่132/2563)วศ.อว. จัดสอบข้อเขียนเพื่อให้การรับรองความสามารถบุคลากรสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”

B6 5

B6 6 B6 4 

         วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อให้การรับรองความสามารถบุคลากรสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีผู้เข้าสอบข้อเขียนจำนวน 16 คน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ
      การได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจและยอมรับในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับความสามารถบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่131/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning

B5 5 B5 7

B5 6 B5 8

          วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค นำโดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน เข้าฝึกงานทางด้านน้ำ น้ำเสีย ตั้งแต่กระบวนการเก็บตัวอย่างจนถึงกระบวนการรายงานผล การวิเคราะห์ TDS, TSS, pH และโลหะหนัก ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้สำหรับการยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าฝึกทักษะความชำนาญทางห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นการ Up-skill บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสามารถเสริมสร้างสมรรถนะห้องปฏิบัติการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

  1. (ข่าวที่130/2563)วศ.อว. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  2. (ข่าวที่129/2563)วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดนนทบุรี
  3. (ข่าวที่128/2563)วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. (ข่าวที่127/2563)วศ.อว.จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาเคมี รายการ Block rubber (round 2)
  5. (ข่าวที่126/2563)วศ.อว.ฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับหมอนและที่นอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบไทยตามมาตรฐานสากล
  6. (ข่าวที่125/2563)วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  7. (ข่าวที่124/2563)วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามโครงการจ้างงาน และโครงการยุวชนอาสาที่ทำงานร่วมกับชุมชน
  8. (ข่าวที่123/2563)วศ.อว. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย
  9. (ข่าวที่122/2563)วศ.อว. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
  10. (ข่าวที่121/2563)วศ. ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Page 1 of 176

footer dssnews