ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่15/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้น การใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระบบสากล

 

 

 

 

B4 1 B4 4

B4 3 B4 2

วันที่ 17 มกราคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรม “การใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001” โดยมี นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอล รักษาการเลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
             อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์กรหนึ่งที่นำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดและการใช้เอกสารคุณภาพ ISO 9001 ให้บุคลากร ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

(ข่าวที่14/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 1

 

 

B3 4 B3 3

B3 1  B3 5

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และ คุณภาพ ชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งหนึ่งในมาตรการ หรือนโยบายดังกล่าว ก็คือ พัฒนาสินค้า OTOP เพื่อช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และชุมชนใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด การจัดงาน กิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี) นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้ เพิ่มขึ้นอีกด้วย
นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจัดบูท จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมจำนวน 50 คูหา จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้านาทีทองทุกวัน และมีการแสดงดนตรีโฟล์คบน เวทีทุกวัน
     ซึ่งภายในจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 1 จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่13/2562)ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

B2 4 B2 3

B2 2 B2 1

15 มกราคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) และดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานคณะทำงาน ศปว. พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. เข้าเยี่ยมชมสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป้าหมายร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

การเข้าเยี่ยมชม สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว. โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.นฤมล รื่นไวย์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความร่วมมือในด้านการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. เนื่องจากสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งการออกแบบระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมคณะทำงาน ศปว.ครั้งที่ 1/2562 การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ ศปว. พิจรณา platform ศปว. ที่พัฒนาเป็นระบบ single search ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกันพัฒนา เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. ให้การสืบค้นสารสนเทศพร้อมใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาการขยายสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น และพิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมในปี 2562 ที่มุ่งยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่12/2562)วศ.ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมของสถานที่และบุคลากรในพื้นที่ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

B1 5 B1 8

B1 6 B1 7

วันที่ 13 มกราคม 2562 ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศกรรม และ นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ณ หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอนการใช้งาน Website และ Mobile Application เบื้องต้นแก่บุคลากรในท้องถิ่นให้ใช้งานบริการนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนกรรมด้านกระดาษสาจากประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน 48 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อศึกษาการผลิตกระดาษหัตถกรรมและทำของที่ระลึกจากกระดาษสา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทดลองทำกระดาษสาแบบดั้งเดิม การทำแผ่นกระดาษสาแบบใส่ดอกไม้ การย้อมสีลายหินอ่อนบนกระดาษสาด้วยสีน้ำมัน การสร้างลายหินอ่อนบนร่ม ทำกรอบรูปและพัดจากกระดาษสา

                ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน” เน้นใช้วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ สีสัน และรูปแบบของกระดาษหัตถกรรมให้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว จัดทำ Mobile Application และ Website เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลกรในพื้นที่สำหรับรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวด้วย โดยได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของกระดาษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 และบุคลากรในท้องถิ่นได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่11/2562)วศ. เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

 

 

B1 1 B1 2

B1 3 B1 4

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและเตรียมความพร้อมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 50 คน ในวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮมบูติค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
              อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวสรุปตอนท้าย ว่า การสัมมนาในวันนี้แสดงให้เห็นว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการนำเครื่องมือ PMQA มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยผลจากการทบทวนแนวทางการดำเนินการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเป็นทีมที่ปราศจากการมีตัวตนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถ้าประกอบไปกับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ จะสามารถส่งต่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การได้อย่างแข็งแรง และขอให้นำเครื่องมือ PMQA ไปขับเคลื่อนในทุกระดับอย่างจริงจังบนพื้นฐานของหลักความจริง ไม่ใช่ทำเพื่อหวังเพียงให้ได้คะแนนประเมินหรือรางวัล แต่เพื่อการนำกรมวิทยาศาสตร์บริการไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนได้ร่วมกันกำหนดไว้ในที่สุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่10/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2562
  2. (ข่าวที่9/2562)วศ. ร่วมมือพันธมิตร รัฐ-เอกชน ระดมความคิดเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ
  3. (ข่าวที่8/2562)เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานถนนสายวิทย์ “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ”รับวันเด็กแห่งชาติ
  4. (ข่าวที่7/2562)วศ. / ก.วิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  5. (ข่าวที่6/2562)วศ.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  6. (ข่าวที่5/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) เรื่อง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ (อย่างง่าย)
  7. (ข่าวที่4/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการเคมีให้นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน
  8. (ข่าวที่3/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
  9. (ข่าวที่2/2562)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
  10. (ข่าวที่1/2562) ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีรับวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

Page 1 of 106

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th