ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่179/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์ คณะนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

A10 1 A10 2

A10 3 A10 4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์ และนิสิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้อาจารย์ และคณะนิสิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา ได้ศึกษาเข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด1 กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด2 และกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ1 เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ในงานสอบเทียบทางมาตรวิทยาและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับนำไปใช้ในวิชาเรียนและอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่178/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน

 

 

A9 1 A9 3

A9 2 A9 4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นาย เดช บัวคลี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 161 คน ณ ห้องวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้คณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ศึกษาเข้าดูงาน 4 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากับเนื้อหารายวิชาที่เรียน โดยที่นักได้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและต่อยอดในการศึกษาในอนาคตได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่177/2561)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

A8 4 A8 2

A8 3 A8 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถวาย ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (พระอารามหลวง)โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 1,126,381.75 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่176/2561)81 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ แหล่งองค์ความรู้ เพื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab

 

 

A7 4 A7 3

A7 2 A7 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดงานวันสถาปนา สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ พร้อมด้วยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร และผู้เกียณราชการที่เคยปฏิบัติงาน และอาจารย์ผู้สอนของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ รวมทั้งศิษย์เก่าสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันครบรอบ 81 ปี ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab และการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของโลก เป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งผลกำไรจากสินค้าและบริการที่ได้มากขึ้น จะทำให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตาม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่175/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแสดงนิทรรศการ “ภาพความทรงจำในหัวใจ..พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9”

 

 

A6 4 A6 1

A6 2 A6 3

19 ตุลาคม 2561 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง ภาพความทรงจำในหัวใจ..พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินับอเนกประการ จัดโดยสำนักหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  ทั้งนี้การจัดนิทรรศการภาพความทรงจำในหัวใจ..พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 โดยจัดให้มีโปสเตอร์และจัดแสดงหนังสือ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ เกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่174/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติ ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย ”
  2. (ข่าวที่173/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมอาหารส่งออก
  3. (ข่าวที่172/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เน้นแนวทางตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์ชาติ
  4. (ข่าวที่171/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers
  5. (ข่าวที่170/2561) 1 ตุลาคม วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  6. (ข่าวที่169/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มรภ.ร้อยเอ็ด คัดสรรของดีบุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
  7. (ข่าวที่168/2561)วศ./ก.วิทย์ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC17025 version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
  8. (ข่าวที่167/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์
  9. (ข่าวที่166/2561)10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION(TAF)
  10. (ข่าวที่165/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มทร.ล้านนา จัดงาน" Craft Trend" คัดสรรของดีเมืองตาก เมืองสามหมอก เปิดสู่ตลาด ณ ศูนย์การค้าเมญ่า

Page 1 of 98

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th