ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่111/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาภาครัฐและเอกชน

A3 8 A3 6

A3 5 A3 7

11 กรกฎาคม 2562 ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้าวนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน นำคณะเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันอาหาร โดยมีนางสาวรพีพร สุทาธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและข้อมูลสถาบันอาหาร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
                    ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญ การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสารสนเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์แก่บุคลากร เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์สร้างคุณค่าพัฒนาเสถียรภาพแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่110/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

A2 5 A2 6

A2 8 A2 7

10 กรกฏาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้สนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่109/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

A1 3 A1 2

A1 4 A1 1

 

10 กรกฏาคม 2561 นางชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานรับรองความสามารถบุคลากร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะครูและนักเรียนดูงานจำนวนกว่า 52 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                       ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ทั้งหมด 2 ทักษะ ได้แก่ การฝึกทักษะการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และ การฝึกทักษะการใช้เครื่องวัดพีเอช และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร) ห้องปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค(กลุ่มเชื้อเพลิงและปิโตรเลียม) และห้องปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม(กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิกสมัยใหม่) โดยมีการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระรวินท์ ควรแย้ม ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่108/2562)วศ. ร่วมกับ มรภ.บุรีรัมย์ เปิดโครงการ “รักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท” สืบสาน ต่อยอดธุรกิจ หนุน ผปก.เติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืน

D6 4 D6 2

D6 1 D6 3

6 กรกฎาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการ “รักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทายาทผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่มีความเข้มแข็ง มีรายได้ และประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพื่อสืบสานและต่อยอดธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จนถึงปัจจุบันได้ตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพแล้ว ให้มีความยั่งยืนในอาชีพ ซึ่งการสร้างทายาท สืบทอดกิจการเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างทายาทผู้ประกอบการ ประเภทผ้าทอและเครื่องแต่งกาย โดยการสร้างทายาทผู้ประกอบการ ให้มีทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดับสูงขึ้น

              ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การสร้างทายาทผู้ประกอบการ OTOP” เรื่องการพัฒนาธุรกิจ OTOP ในประเทศไทย การพัฒนาและการผลิตสินค้า OTOP เบื้องต้น และการพัฒนากระบวนการผลิต การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 กลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นให้ทายาทผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่107/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดหอสมุด ดร. ตั้ว ลพานุกรม รับจิตอาสารุ่นเยาว์

D5 3 D5 2

D5 1 D5 4

5 กรกฎาคม 2562 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดหอสมุด ดร. ตั้ว ลพานุกรม ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 42 คน ในโอกาสบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                      นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม ด้วยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง อีกทั้งนักเรียนได้เยี่ยมชมหอสมุดฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับรากฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้รู้จักหอสมุด ดร. ตั้ว ลพานุกรม แหล่งรวบรวมสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในอนาคต ที่สำคัญกิจกรรม “การประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง” ในวันนี้ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกรวงผึ้ง(Yellow star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่า กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง จะนำดอกรวงผึ้งร้อยเรียงเป็นช่อก่อนนำไปประดับพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรชาวไทย ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมประเทศชาติสืบไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่106/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมจัดแสดงในงาน TechnoMart 2019
  2. (ข่าวที่105/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงผลงาน Thailand Social Expo 2019
  3. (ข่าวที่104/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมเทคนิคใช้สถิติการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหารให้กับผู้ประกอบการอาหารไทย
  4. (ข่าวที่103/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสัมมนา JEC Forum Bangkok 2019 เดินหน้าต่อยอดงานวิจัย รองรับอนาคตการขนส่งคมนาคม
  5. (ข่าวที่102/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
  6. (ข่าวที่101/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมพัฒนางานวิจัยรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  7. (ข่าวที่100/2562)นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการแนะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ
  8. (ข่าวที่99/2562)วศ. ร่วมมือ BRDI วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและกระจกอัจฉริยะประหยัดพลังงานภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ฯ ไทย-จีน
  9. (ข่าวที่98/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมประชุมองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยการรับรองระบบงานเพื่อคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  10. (ข่าวที่97/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือ ม.ศิลปากร ร่วมเป็นภาคีวิจัย บูรณาการวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตอบโจทย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Page 1 of 126

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th