ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0

rsz img 8767 rsz img 8781

rsz img 8709 rsz img 8684

rsz img 8730 rsz img 8682

17 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” เน้นกระตุ้นใช้ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถ ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและคอมพิวเตอร์ จากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวย้ำว่า ข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเปิด ถือว่าเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่เป็นความรู้ในงานวิจัย งานทดสอบ และสารสนเทศสิทธิบัตร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดการนำข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและหลากหลายนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึง Big Data เพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการนำเสนอสารสนเทศออนไลน์ของหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”

 

 

rsz img 7939 rsz img 7981

rsz img 8005 rsz img 7949

9 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for PTP Accreditation” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้เชี่ยญชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบและด้านการแพทย์ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ เทคนิคและแนวทางการประเมินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17011 และข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Trainig Course for Assessors (APLAC TR001) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

 

 

rsz 36983673 1910109509028753 5461008920673779712 n rsz 36975826 1910109742362063 3105967481991200768 n

rsz 36954477 1910109172362120 650039069706813440 n rsz 37006060 1910109182362119 5758342239491194880 n

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงานโดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมาย ดร.สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคณะนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ความตระหนัก ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจการรักและเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

                  ภายในบูธนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัว วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร ฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร รวมทั้งนำเสนอห้องสมุดดิจิทัล แหล่งรวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ง่าย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คาดหวังการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
                 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการในโซนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นำเสนอสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนชีวิตในอนาคต นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ (MOTHER NATURE : INNOVATIVE INSPIRATIONS) นำเสนอแรงบันดาลใจและให้ตัวอย่างวิธีคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดูแบบอย่างจากธรรมชาติ นิทรรศการภาพยนตร์ 4D PANDA ROLLER…JOURNEY TO NEW HOME เปิดประสบการณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับเรื่องราวแพนด้ายักษ์สุดน่ารักกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz img 8017 rsz img 8058

rsz img 7981 rsz img 8005

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.พจมาน ท่าจีน กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีห้องปฏิบัติการด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่มีบทบาทสำคัญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภค รวมทั้งยังมีบทบาทในการรับรองเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการโดยทั่วประเทศกว่า 8,000 ห้องปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐานสากลจะส่งผลให้ผลการทดลองเป็นที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นได้โดยตรงหรือสืบค้นออนไลน์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดให้นักศึกษาได้เข้าชมทั้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ได้ศึกษาเข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ต่อด้วยห้องปฏิบัติการกลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และห้องปฏิบัติการกลุ่มน้ำบริโภคและอุปโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”

 

 

rsz img 8868 rsz img 8907

rsz img 8961 rsz 1img 8916

 

วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2561 นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory” ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้การรับรองระบบงาน โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกระบวนการรับรองฯ การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ นำไปสู่การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17011 โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APLAC TR001)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
  2. (ข่าวที่94/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech EXPO 2018”
  3. (ข่าวที่93/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม
  4. (ข่าวที่92/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จัดแสดงในงานแถลงข่าว “Thai Tech EXPO 2018”
  5. (ข่าวที่91/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เข้าศึกษาดูงาน
  6. (ข่าวที่90/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
  7. (ข่าวที่88/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น”
  8. (ข่าวที่89/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร
  9. (ข่าวที่87/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนงานวิจัย เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม
  10. (ข่าวที่86/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

Page 1 of 83

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th