โครงสร้างกลุ่ม : กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนฤมล พูลผลอำนวย

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

หน่วยงานในสังกัด