ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่57/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ

ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

 

 

          4 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)  กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และนายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนลงนาม  พร้อมประชุมนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065  ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีฯ กล่าวว่า ความร่วมมือ วศ. กับ เนคเทค ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  รวมทั้งยังช่วยส่งผลต่อเนื่องให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยการบูรณาการร่วมกันจัดทำระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ วศ. ให้เป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้อกำหนด มอก. 17065  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับรองคุณภาพสินค้าในประเทศไทยให้ได้หลากหลายมากขึ้น นับเป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้สินค้าไม่มีคุณภาพ  สำหรับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเดินหน้านำระบบคุณภาพที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการรับรองคุณภาพสินค้าสำหรับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น  

          นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญที่ 2 หน่วยงาน คือ  เนคเทค ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และการรับรองผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กับ วศ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จะได้ผลักดัน ให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม  และส่งผลให้ประชาชนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีความต่อเนื่องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน  โดยเนคเทคมีความพร้อมให้ความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

          ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นการนำความรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งร่วมผลักดันให้มีหน่วยรับรอง  คุณภาพสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065 เพื่อให้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

 

(ข่าวที่56/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการผลิต OTOP ไทยให้ได้มาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนับสนุนการผลิต OTOP ไทยให้ได้มาตรฐาน

 

 

          28 มิถุนายน  2559   ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี    ดร. ณัชนพงศ์  วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวรายงานการจัดงาน และ นายสุรชัย วัฒนอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประมาณ 300 คน ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

          ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อเนื่อง มีแนวทางการดำเนินงาน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ  การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการผลิต สินค้า OTOP ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  กลุ่มของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก กลุ่มสมุนไพรไม่ใช่อาหาร  กลุ่มผ้าและสิ่งทอ   เน้นการถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คาดหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะได้รับการติดตามการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนถึงการส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการส่งสินค้าเพื่อขอการรับรองให้ได้คุณภาพ

          สินค้า OTOP ในแต่ละภาคจะมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกันไป การลงพื้นที่เพื่อนำ เทคโนโลยีลงไปสนับสนุนการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน  กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ ความสำคัญร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของจังหวัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สินค้า OTOP กลุ่มผ้าและสิ่งทอ หนึ่งในหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่วนใหญ่จะใช้ทั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ  ซึ่งมีผู้ผลิตผ้าทอชุมชนหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  มผช. จึงเร่งนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าผ้าทอชุมชน  มีการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการชุมชนในเรื่องความคงทนของสี ต่อการซัก การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง  การเลือกใช้สีย้อมที่ได้มาตรฐาน การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการย้อมเส้นด้ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทางวิชาการในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษา การดูแลอุปกรณ์การผลิต  

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่เข้าร่วมการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะได้นำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์พร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้วย เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิด โอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ: คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

(ข่าวที่55/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นสนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค

 

 

          27 มิถุนายน  2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

            ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น เป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเป้าหมายให้บริการชุมชน SMEs  และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดเชิงวิชาการ  มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้องหลายส่วน ดังนั้นภายในศูนย์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ  ให้คำแนะนำ ตลอดจนการประสานงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เอื้อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งในระยะแรกนี้มีความจำเป็นต้องเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงบทบาทงานบริการของศูนย์ และสามารถขอใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ   กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลดค่าธรรมเนียมการทดสอบ20% เมื่อส่งตัวอย่างทดสอบในช่วงวันที่ 27 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559 ด้วย

            ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำพู อุดรธานี อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ  มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและชุมชน แบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยดำเนินการ รับ-ส่ง ตัวอย่าง จากศูนย์ทดสอบ มายังกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร  บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยนักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ขอรับบริการ

            ภายในงานเปิดศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง การบริการด้วยระบบ Most One Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆแบบครบวงจร โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ onestop.most.go.th ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว  ผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารสำนักงานหอการค้าจังกวัดขอนแก่น หมู่ที่17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : 043 468 621 FAX : 043 468 622 และอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ:คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

 

(ข่าวที่ 54/2559) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” พัฒนาฝีมือบุคลากร สปป. ลาว

วศ. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน”

พัฒนาฝีมือบุคลากร สปป. ลาว

 

 

          เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ และการจัดทำห้องสมุดมาตรฐาน ให้แก่บุคลากร สปป. ลาว     ทั้งนี้ มีการบรรยายและฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ด้านการสอบเทียบจากโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และด้านการจัดทำห้องสมุดมาตรฐานจากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์

(ข่าวที่ 53/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

  

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ และร่วมแสดงความยินดีให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ปทุมธานี  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  ห้องปฏิบัติการทดสอบ  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดงและห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  1. (ข่าวที่ 52/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares
  2. (ข่าวที่ 51/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
  3. (ข่าวที่50/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า)
  4. (ข่าวที่ 49/2559) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade)
  5. (ข่าวที่ 48/2559) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.
  6. (ข่าวที่47/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ4หน่วยงานจัดงานวันรับรองระบบงานโลก
  7. (ข่าวที่46/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ Korea Institute of Ceramic Technology and Engineering (KICET) ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
  8. (ข่าวที่45/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  9. (ข่าวที่44/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”
  10. (ข่าว 43/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย”