(ข่าวที่47/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพ สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับคุณภาพ สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้

สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

 

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยมีผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 98 ราย เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

              อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก รวมทั้งพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคการผลิตทั้ง OTOP SMEs และอุตสาหกรรม จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถรับรองสถานที่ผลิตและขออนุญาตสถานที่การผลิตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งเสริมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาสินค้าให้กับชุมชน สอดคล้องและตอบรับกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามเป้าหมายครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้ง ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

               การดำเนินการโครงการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มาแสดง และมีผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ จากจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา จำนวน 12 กลุ่ม รวมจำนวน 60 ราย

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล /ภาพข่าว สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE