(ข่าวที่40/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดโครงการสัมมนา ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่

 

วศ. / ก.วิทย์ จัดโครงการสัมมนา ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่

เรื่อง พัฒนาคนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการเป็นบุคลากรที่ดี

 

 

 

                           กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการเปิดอบรม ข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ จำนวน 51 คน ในโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาคนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการเป็นบุคลากรที่ดี โดยผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง วันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

                           สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาคนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการเป็นบุคลากรที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ การเสริมสร้างทักษะในการคิด กล้าแสดงออก เปิดใจร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน และปรับตัวเข้าหากันอย่างเร็วที่สุด อันจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อองค์กร เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง      

                            ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานจากกิจกรรมการอบรมดังกล่าว พร้อมด้วยมุมมองของผู้บริหารต่อการเปลี่ยน แปลง สู่ วศ.ยุคใหม่ รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารและข้าราชการรุ่นพี่ การปฎิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี และการพัฒนาตนเอง อันจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการทำงานราชการต่อไป

------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE