(ข่าวที่37/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพ ด้วยระบบ MSTQ

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพ ด้วยระบบ MSTQ

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ MSTQ” และดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานฯ มีผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน 200 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานวัสดุก่อสร้างด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้า รวมทั้งใช้เป็น     แนวทางการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (MSTQ)

               อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฎิรูปประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ งานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจ และสามารถส่งสินค้าเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน (มอก.)      รองรับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

 

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE