(ข่าวที่34/2560)วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

 

วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม         ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคกลาง เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวน 96 คน วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนาสินค้าไทยให้ได้รับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนต่อยอดจากภูมิปัญญาที่เคยดำเนินการมาโดยคำนึงถึงวัตถุดิบแหล่งที่มา ที่นำไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานจังหวัด

                  ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE