(ข่าวที่33/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้

 

 

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคใต้” เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในภูมิภาค เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก มีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 150 คน วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมสินค้าไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามความต้องการของ ผู้ส่งออกและตลาดโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานรองรับการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนได้มีการพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง วศ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานการรับรองระดับประเทศ ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

               การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเป็นการติดตามการให้บริการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ว่าผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขและมีการขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการช่วยให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคาดหวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในแต่ละภูมิภาคให้ความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะให้คำปรึกษา และส่งเสริม ทั้ง การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ และการวิจัยพัฒนาที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE