(ข่าวที่25/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จ.ร้อยเอ็ด

 

  

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา“โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs ในการนำเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการให้บริการของ วศ. ตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน และ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ทั้งใส่ส่วนของภาคกการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และ SME จากจังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 320 คน ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

         ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กำหนดนโยบาย และ เป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาลไปสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล อีกทั้งได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาเชิงลึก ดำเนินการยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ช่วยให้สินค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ทั้งเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ผ้าและสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับของใช้ของประดับตกแต่ง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสินค้า OTOP ในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรกลุ่มโฟล์ค 101 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อรับฟังปัญหาและรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้นำข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

       นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการดีเด่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างการรักษาคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเผยแพร่งานบริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ช่วยพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE