(ข่าวที่23/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมมือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่

 

 

 

 

 

              

               24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมกล่าวต้อนรับ ดร.พรเทพ นิศามณีวงษ์     ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ความสำคัญการร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพสินค้าไทยและการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก สทน. มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในห้องปฎิบัติการของ วศ. ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของภาคการผลิต และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง/ถ่ายภาพ : สุกฤต แก้วบุญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE