(ข่าวที่21/2560)วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017

วศ. / ก.กรมวิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ASEAN Next 2017

 

 

        20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน ASEAN Next 2017 ภายใต้แนวคิด Creating Smart Community through STI  Collaboration Materials เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยีและนวัตกรรม ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ระดับภูมิภาค

        ทั้งนี้ นางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นตัวแทน  เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งร่วมชมวีดิทัศน์เปิดงาน ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ความปลอดภัยของอาหารของวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎระเบียบ ระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ผลิตอาหารแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน มุ่งหวังพัฒนาความสามารถบุคลากร ที่ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตขึ้น เป็นสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารตามระบบมาตรฐานสากล ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE