(ข่าวที่20/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดงานฟู๊ดอินโนโพลิส พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

 

 

 

 

     17 กุมภาพันธ์ 2560 Food innopolis อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  เป็นครั้งแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดพื้นที่โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารFoodinnopolis ให้สื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารโดยมีดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน Food innopolis Open House พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งนี้นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.จิราภรณ์ บุราคร หัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสอาหาร ได้นำผลงานเข้าร่วมแสดงความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการร่วมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอาหารของไทยโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE