(ข่าวที่19/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ

             วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยเป้าหมายคือการสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs  ทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  รองรับการทดสอบสินค้าในภาคเหนือให้ได้รับการยอมรับ สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศได้

            ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก มีความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็ยังนำมาใช้เป็นกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ  รวมทั้งใช้เพื่อกีดกันทางการค้าในรูปแบบของมาตรการที่มิใช่ภาษี (non-tariff measures) ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (regulator) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การสัมมนาฯ ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การให้ความรู้พื้นฐาน และให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลต่อไป 

            นางอุมาพร  สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากลต่อไป

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่สินค้า ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันสินค้าไทยด้วยการสร้างมาตรฐานชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จึงลงพื้นที่พบผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ ในวันนี้ รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ชี้แจงถึงข้อมูลการสนับสนุนให้คำปรึกษาผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการ SMEs ครบวงจร ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ประกอบการ ในการขอการรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต  แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE