(ข่าวที่16/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับกลุ่มงานตรวจทางเคมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

 

            2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.อนุศักดิ์ วนาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์(สบ4) และข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านห้องปฎิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานของงานพิสูจน์หลักฐาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับทราบข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปพัฒนาห้องปฏิบัติการ และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานเลขนานุกรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE