(ข่าวที่15/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป

ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 

  

         วันที่ 31 มกราคม 2560 / ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องคอนเวนชั่น C ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดพิธีเปิดโครงการ“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริม และยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ตราด  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  สระบุรี  นนทบุรี  และปทุมธานี

         ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 หมายถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รัฐยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs    มุ่งขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทภารกิจส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคการผลิต สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน

          กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป  และมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐาน GMP (Codex)  และ  HACCP เพื่อควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่สำคัญการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP (Codex) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จะประกันคุณภาพว่ากระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ อีกทั้งในอุตสาหกรรมบางประเภท บางครั้งมีความจำเป็นต้องทำระบบ HACCP นั่นคือ การควบคุมจุดวิกฤตอันตรายที่อาจทำให้อาหารมีการปนเปื้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มศักยภาพประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกเน้นผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป    มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล ทำให้ขยายโอกาสในการส่งออกและแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า

          ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดำเนินงานในการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

         ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำให้สามารถจัดทำระบบมาตรฐาน GMP(Codex) และ/หรือ HACCP เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และสามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านการยกระดับมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดด้านการส่งออกอาหารต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE